PROGRAM DEWAN EKONOMI SYARIKAT ISLAM

PROGRAM DEWAN EKONOMI
Pemberdayaan bidang ekonomi dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan Syarikat Islam kepada fitrah sebagaimana semula jadinya yakni sebagai sebuah perhimpunan dagang yang digerakkan oleh para saudagar muslim. Konsentrasi di bidang ini menjadi amat penting mengingat latar belakang sejarah perjuangan Syarikat Islam dalam bidang ekonomi adalah untuk membela dan memperjuangkan kepentingan golongan ekonomi lemah yang merupakan mayoritas masyarakat bangsa yaitu kaum muslimin Indonesia. Di samping itu, pemberdayaan ekonomi umat menjadi sangat penting dan mendesak dengan melihat kondisi ekonomi umat yang memprihatinkan dibanding kelompok lainnya dewasa ini. Pemberdayaan ekonomi inilah yang menjadi tema sentral kegiatan organisasi. Keperluan konsolidasi organisasi diperlukan dalam memantapkan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi umat. Kekuatan ekonomi umat menjadi modal bagi kekuatan politik dan ketahanan aqidah dan dakwah umat Islam.
a. Sasaran perjuangan bidang ekonomi yang hendak dicapai di masa kekinian adalah pemerataan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan yang berbasis syari’ah, utamanya bagi kepentingan pengembangan usaha ekonomi di lingkungan Kaum Syarikat Islam.
b. Membangun Sistem Jaringan dan sumber-sumber ekonomi melalui pengembangan jejaringnya yang diutamakan dimulai dari kalangan internal Syarikat Islam agar dapat menunjang program organisasi Syarikat Islam di segala bidang dan aspek kegiatannya.
c. Mendorong anggota Syarikat Islam untuk aktif dalam usaha berbasis koperasi dan bentuk usaha lain hal yang sejenis baik dalam lingkup internal maupun eksternal sehingga dengan demikian diharapkan pada gilirannya dapat menjadi salah satu faktor potensial dalam sistem dan pranata ekonomi nasional.
d. Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan yang berdampak terbukanya peluang ketenagakerjaan. Kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan juga dengan pihak swasta dalam bidang ekonomi dan perdagangan, diarahkan bagi kepentingan pengembangan usaha Kaum Syarikat Islam yang digarap secara lebih amanah berkesinambungan dan profesional dengan prinsip saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip prinsip syari’ah dan tata kelola usaha yang baik (good corporate governance) . Wujud kerja sama antara Syarikat Islam dan lembaga pemerintah/swasta dengan pendekatan sistem bagi hasil adalah juga dimaksudkan dalam rangka menggali potensi dana pemodal untuk membiayai kegiatan yang bersifat nonprofit (al-qardhul hasan).
e. Upaya penyiapan tenaga kerja yang siap pakai melalui program pembinaan ketenagakerjaan secara terpadu dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi umat.
f. Meningkatkan sumberdaya modal dan usaha Kaum Syarikat Islam secara mandiri yang dapat dijadikan sarana peningkatan bisnis skala kecil yang halal, sehingga terbentuknya wujud usaha bisnis Syarikat Islam yang dikelola secara profesional.
g. Organisasi harus membuat sebanyak mungkin model usaha kecil dan mikro yang akan dilaksanakan oleh anggota diserta konsep, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta mempersiapkan tenaga pelatih untuk melaksanakannya.
h. Membentuk 2.500 usaha kecil dan mikro yang dikelola oleh anggota Syarikat Islam selama lima tahun ke depan.
i. Mewujudkan konsep ekonomi kerakyatan Islami dengan pemihakan kepada kaum al-musthad’afin yang diorganisasi dalam wadah Syarikat Islam di tingkat akar padi atau community based.
j. Untuk mendukung kegiatan di bidang ekonomi ini maka perlu dibentuknya Baitul Maal sebagai badan yang memiliki otoritas tunggal dalam mengurus dan mendayagunakan dengan penuh tanggung jawab atas segala harta kekayaan milik organisasi Syarikat Islam yang keberadaannya tunggal, yaitu hanya di tingkat pusat. Segala harta kekayaan Syarikat Islam yang berada di daerah dan yang beberapa di antaranya menghasilkan rasio keuangan/dana maka dana tersebut dipergunakan bagi kepentingan pembiayaan organisasi Syarikat Islam dengan pembagian secara adil/proporsional dan rasional sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.